اقتصاد
2019 Aug 25 Sun, 12:25:40 pm

امارات متحده عربی در صدر جهان درباره خدمت ها الکترونیک دولتی و هوشمند تلفنی قرار بگیرد

دبی_ 24 آوت 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی اولین رتبه در منطقه عربی درباره خدمت ها الکترونیک دولتی و هوشمند تلفنی سال 2019 قرار دارد. این شاخص صادر از کمیته سازمان ملل متحد اقتصادی و اجتماعی به غرب آسیا ( الاسکوا ) یک ابزار برای مشخص پیشرفت در سطح ملی درباره محقق انتقال به خدمت دیجیتال محسوب می شود. این شاخص در حدود 13 کشور از میان آنها امارات متحده عربی؛ عربستان سعودی؛ سوریه؛ عمان؛ فلسطین؛ عراق و لبنان در حال اجرا است....