خلیجی
2019 Sep 30 Mon, 09:48:53 am

امارات متحده عربی "ستاره متصاعد در تجارت" را نامگذاری شده است

دبی، 30 سپتامبر 2019 (وام)- بنبابر حقیقات جدید از نمودار استاندر شاخص تجارت20 ، امارات متحده عربی میان 10 برتر بازر قرار دارد که بهبود سریع در رشد تجارت پتینسال خود متجاوز از یک دهه گذشته دارد. شاخص تجارت 20 که با تجزیه و تحلیل پویایی اقتصادی ، آمادگی تجارت و تنوع صادرات ، پتانسیل هر بازار برای رشد تجارت را طی 10 سال گذشته تعیین كرد ، همچنین عمان و بحرین را در بین كشورهایی نشان می دهد كه بیشترین پیشرفت را نشان داده...