سال تسامح
2019 Oct 19 Sat, 09:11:19 pm

نهیان بن مبارک سند میلیون تسامح دهنده را امضا می کند

ابوظبی_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر تسامح سند میلیون تسامح دهنده که آن دار بن زاید فرهنگ اسلامی در آوریل گذشته در وزارتخانه ابوظبی راه اندازی کرده بود؛ امضا کردند. این امضا بر سند در چارچوب حمایت از وزارتخانه برای همه تلاش ها و ابتکار داوطلبانه که افراد و موسسه ها محلی و فدرال با هدف تقویت تسامح و ارزش ها همزیستی در سطح محلی و بین المللی انجام دادند؛ نشان دهد. شیخ نهیان بن مبارک...