امارات متحده عربی "ستاره متصاعد در تجارت" را نامگذاری شده است


دبی، 30 سپتامبر 2019 (وام)- بنبابر حقیقات جدید از نمودار استاندر شاخص تجارت20 ، امارات متحده عربی میان 10 برتر بازر قرار دارد که بهبود سریع در رشد تجارت پتینسال خود متجاوز از یک دهه گذشته دارد.

شاخص تجارت 20 که با تجزیه و تحلیل پویایی اقتصادی ، آمادگی تجارت و تنوع صادرات ، پتانسیل هر بازار برای رشد تجارت را طی 10 سال گذشته تعیین كرد ، همچنین عمان و بحرین را در بین كشورهایی نشان می دهد كه بیشترین پیشرفت را نشان داده اند.

امارات متحده عربی در صدر لیستی از چندین بازار خاورمیانه قرار دارد که نشان از شتاب قابل توجهی در زمینه تجارت دارد ، که ناشی از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بازار تجارت الکترونیکی است که به سرعت در حال افزایش است.

بحرین از نظر بهبود تنوع ، یک رهبر است و نشانگر تلاش های بلند مدت این کشور برای جابجایی اقتصاد خود از اتکا به نفت و توسعه بخش های تولید ، مالی و خدمات است.

عمان هم از نظر تنوع اقتصادی و هم از نظر آمادگی تجارت در حال پیشرفت است.

موقعیت امارات متحده عربی در وسط آسیا و آفریقا در پیوند این راهروهای مهم مالی و تجاری با خاورمیانه است.

فرصت های چشمگیر در افق است ، از جمله مواردی که ناشی از روابط نزدیک بین امارات و چین از طریق ابتکار کمربند و جاده است. "

تجارت 20، 12 معیار در 66 بازار جهانی ، اقتصادهای بزرگ جهانی به علاوه اقتصادهای بزرگ در هر منطقه را مورد بررسی قرار داده است تا 20 مورد از پیشرفت سریع پتانسیلهایشان برای رشد تجارت را نشان دهد.

این بازارها با اندازه گیری تغییرات 12 متری زیر سه ستون ، شامل پویایی اقتصادی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی) ، آمادگی تجارت (زیرساخت ها ، تجارت الکترونیکی و سهولت در انجام کار) و تنوع صادراتی ( دامنه صادرات) در حالی که بیشتر شاخص های تجاری سنتی مبتنی بر عملکرد فعلی بازار است ، این شاخص با گذشت زمان تغییر می کند تا بازارهایی را نشان دهد که بیشترین پیشرفت را در پنج تا 10 سال گذشته داشته اند.

این مطالعه به پتانسیل رشد تجارت هر بازار به صورت مطلق نگاه نمی کند ، بلکه به پتانسیل فردی آن برای رشد تجارت نسبت به اندازه آن می پردازد.

حسین علی -وام http://www.wam.ae/en/details/1395302791088

WAM/Persian