مجدد 79.224 مجوز تجارتی در سال 2018 در ابوظبی


ابوظبی_ 18 اکتبر 2019 ( وام )_ 79.224 مجوز تجارتی در سال 2018 در ابوظبی بر اساس شماره ها صادر شده از مرکز آمار ابوظبی مجدد شد.

بر اساس این آمار؛ تعداد مجوز ها کسب و کار جدید ثبت شده در سال گذشته به 11.249 رسید درحالیکه 3.867 مجوز را لغو شد.

این مرکز ، شتاب فزاینده تجارت را به ویژه در امارات متحده عربی به تحول کارآمد در حال تغییر در همه بخشهای اصلی نسبت می دهد تا یک محیط تجاری مناسب و سرعت بخشیدن به تسریع در تنوع اقتصادی را برای از بین بردن اقتصاد از وابستگی به نفت و اطمینان حاصل کند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795539

WAM/Persian