Wed 05-08-2020 22:42 PM
66

تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/1
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/2
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/3
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/4
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/5
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/6
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/7
 • امارات
  Wed 05-08-2020 22:42 PM

  تحت دستورالعمل های محمد بن راشد ، امارات متحده عربی کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام می کند

  دبی_ 5 آوت 2020 ( وام)_ امارات متحده عربی تحت دستورالعمل جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی ، کمک های اضطراری پزشکی را به لبنان اعزام کرده است تا از مراکز بهداشتی درمانی برای درمان قربانیان انفجارهای گسترده در بیروت استفاده کند. این کمک ها ، شامل دارو و تجهیزات پزشکی ، نشان دهنده همبستگی امارات با مردم برادر لبنانی است. این کمک پزشکی از امارات ، به نمایندگی از وزارت بهداشت...
  8/8
ویدئو عکس