തിങ്കളാഴ്ച 18 ജനുവരി 2021 - 9:14:10 am
റിപ്പോർട്ടുകൾ
2021 Jan 16 Sat, 11:41:18 pm

WAM റിപ്പോർട്ട്: യുഎഇ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൂടുതലാകർഷിക്കുന്നത് ജബൽ ഹഫീത്, ജബൽ ജയ്സ്, ഹത്ത ഡാം, അൽ റാഫിസ ഡാം എന്നിവിടങ്ങൾ

അബുദാബി, ജനുവരി 16, 2021 (WAM) -- അൽ ഐനിലെ ജെബൽ ഹഫീത്, റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ ജബൽ ജയ്സ്, ദുബായിലെ ഹട്ട ഡാം, ഖോർഫാക്കനിലെ അൽ റാഫിസ ഡാം എന്നിവ നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ച് റേറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുമായും രാജ്യത്തെ മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളുമായും മത്സരിച്ചാണ് ഈ നേട്ടം. ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവനിരവധി ഘടകങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം ഈ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൻകിട പദ്ധതികളാണ്. അവയിലേക്കുള്ളതും ചുറ്റുമുള്ളതുമായ പ്രധാന റോഡുകളുടെ വികസനവും നവീകരണവുമെല്ലാമാണ് കാരണം. ഇവയെല്ലാം ഇവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ടൂറിസത്തെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് നൽകുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനുപുറമെ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട്. . ഹട്ട...