سه شنبه 30 نومبر 2021 - 1:42:42 غرمه
موږ سره اړیکه ونیسئ
میل باکس: 3790 ابو ظهبۍ - متحده عرب امارات
بریښنالیک: feedback@wam.ae
ځای
تلیفون : +9712-4110000
فکس : +9712-4411963
تلیفون : 97142615500
فکس : 97142615500
تلیفون : 97165659000
فکس : 97165659000
تلیفون : 97167444384
فکس : 97167444388
تلیفون : 97167656663
فکس : 97167653500
تلیفون : 97172275050
فکس : 97172274994
تلیفون : 97192224190
فکس : 97192221008
تلیفون : 97137632555
فکس : 97137629944