مصر تعلیق کشتیرانی از طریق کانال سوئز را تکذیب کرد

مصر تعلیق کشتیرانی از طریق کانال سوئز را تکذیب کرد
قاهره، 13 ژانویه 2024 (وام) --سپهبد اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز، اظهار داشت که حرکت ناوبری در این کانال از هر دو جهت منظم است. وی هرگونه تعلیق موقت کشتیرانی را به دلیل وضعیت باب المندب رد کرد.رئیس این مرجع در بیانیه ای توضیح داد که کانال سوئز خدمات ناوبری خود را به طور معمول ارائه می دهد، زیر