امارات متحده عربی چارچوب جدید اعتباربخشی سبز "EcoMark" را برای شرکت های کوچک و متوسط راه اندازی کرد

امارات متحده عربی برنامه هایی را برای توسعه اولین چارچوب اعتباربخشی پایداری به صراحت برای شرکت های کوچک، کوچک و متوسط (MSME) اعلام کرده است. اعتباربخشی جهانی EcoMark برای تقویت رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد سبز جهانی با ساده سازی و استانداردسازی فرآیندهای نظارتی پیرامون معیارهای پایدا