دانشگاه علوم انسانی محمد بن زاید دومین کنفرانس بین المللی فلسفه را برگزار می کند

دانشگاه علوم انسانی محمد بن زاید دومین کنفرانس بین المللی فلسفه را برگزار می کند
مرکز مطالعات فلسفی در دانشگاه علوم انسانی محمد بن زاید دومین کنفرانس بین المللی خود را در زمینه فلسفه اعلام کرد.این رویداد با عنوان "فلسفه و چالش پیشرفت نظری و اجتماعی" از 6 تا 7 فوریه برگزار می شود و متفکران و دانشگاهیان برجسته از سراسر جهان را گرد هم می آورد.حدود 62 محقق وابسته به 35 دانشگاه و موس