سنگاپور خواستار «اجماع مسئولانه» در نشست WTO در امارات متحده عربی برای «موارد قابل تحویل» است

سنگاپور خواستار «اجماع مسئولانه» در نشست WTO در امارات متحده عربی برای «موارد قابل تحویل» است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 17 فوریه 2024 (وام) --- از آنجایی که سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی در اواخر این ماه قرار است مذاکرات مهم تجارت جهانی را برگزار کند، سنگاپور از اعضای سازمان تجارت جهانی خواسته است تا رویکردی توافقی اتخاذ کنند.جین لیم، معاون وزیر بازرگانی در و