آژانس فضایی امارات از نقاط عطف مهمی در "ماموریت امارات به کمربند سیارکی" رونمایی کرد

آژانس فضایی امارات از نقاط عطف مهمی در
تیم ماموریت امارات به کمربند سیارکی (EMA) یک بررسی اولیه طراحی برای این ماموریت انجام داد و آخرین تحولات آن را از 19 تا 21 فوریه مورد بحث قرار داد. این یک نقطه عطف اصلی برای مرحله تولید ماموریت است زیرا ایمنی و موفقیت ماموریت را تضمین می کند.سالم بوتی القبیسی، مدیر کل آژانس فضایی امارات گفت: امروز ا