وزیر امور خارجه بلژیک: نشست WTO در امارات فرصتی برای حفظ نظم جهانی مبتنی بر قوانین است

وزیر امور خارجه بلژیک: نشست WTO در امارات فرصتی برای حفظ نظم جهانی مبتنی بر قوانین است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 24 فوریه 2024 (وام) – به گفته حدجا لهبیب، وزیر امور خارجه، تجارت خارجی بلژیک و موسسات فرهنگی فدرال، سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی فرصتی برای حفظ نظم جهانی مبتنی بر قوانین است.او در یک مصاحبه ایمیلی از بروکسل به خبرگزاری امارات (وام) گفت: با