یونسکو عضویت عجمان را در شبکه جهانی شهرهای یادگیری اعطا می کند

یونسکو عضویت عجمان را در شبکه جهانی شهرهای یادگیری اعطا می کند
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به امارت عجمان عضویت در شبکه جهانی شهرهای یادگیری (GNLC) اعطا کرد.عجمان به 356 شهر در سراسر جهان ملحق می شود و تعهد خود را به یادگیری مادام العمر و ترویج تبادل نظر بین شهرهای عضو برای دستیابی به آموزش با کیفیت نشان می دهد.شیخ سالم بن خالد القاسمی، وزیر