Investopia 2024 نقشه راه سرمایه گذاری جدیدی را برای جوامع تجاری در سومین ویرایش خود تعیین می کند

Investopia 2024 نقشه راه سرمایه گذاری جدیدی را برای جوامع تجاری در سومین ویرایش خود تعیین می کند
ابوظبی، 3 مارس 2024 (WAM) –ویرایش سوم Investopia (Investopia 2024) پس از ارائه یک نقشه راه سرمایه گذاری جدید، به ویژه برای کسانی که در بخش های جدید اقتصادی هستند، برای جوامع تجاری، تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران و موسسات مالی جهانی، با اهمیت به پایان رسید. آخرین نسخه این رویداد موضوعات کلیدی پیرامون