2.1 میلیارد درهم درآمد «سالیک» در سال 2023 و توصیه به توزیع 7.3 فیل به ازای هر سهم

2.1 میلیارد درهم درآمد «سالیک» در سال 2023 و توصیه به توزیع 7.3 فیل به ازای هر سهم
هیئت مدیره شرکت سالیک PJSC، اپراتور انحصاری عوارضی دبی، به ریاست متار الطایر، رئیس هیئت مدیره، نتایج مالی شرکت را برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023 تایید کرد.سالیک با 461.4 میلیون سفر درآمدزا و رکورد کل درآمد 2.109 میلیارد درهم به عملکرد قوی در سال 2023 ادامه داد.درآمد استفاده از عوارض، که 87.5 درصد