DFF گزارش «The Global 50» را برای طراحی آینده دولت‌ها، اقتصادها و بخش‌های حیاتی ارائه می‌کند

DFF گزارش «The Global 50» را برای طراحی آینده دولت‌ها، اقتصادها و بخش‌های حیاتی ارائه می‌کند
بنیاد آینده دبی (DFF) امروز «گزارش فرصت‌های آینده: جهانی 50» را راه‌اندازی کرد که فرصت‌ها، تحولات و روندهای مهمی را که آینده دولت‌ها، اقتصادها، بخش‌ها و در نهایت آینده بشریت را شکل می‌دهند، برجسته کرد.50 فرصت ذکر شده در این گزارش به پنج دسته اصلی دسته بندی می شوند: سلامت دوباره تصور شده، طبیعت بازسا