ترازنامه CBUAE در بالاترین سطح تاریخ 720.94 میلیارد درهم تا پایان دسامبر 2023

ترازنامه بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) برای اولین بار در تاریخ تا پایان دسامبر 2023 به 720.94 میلیارد درهم رسیده است.طبق گزارش ترازنامه دسامبر 2023 CBUAE، این نشان دهنده افزایش 30.5 درصدی نسبت به سال قبل است، در مقایسه با 552.55 میلیارد درهم در دسامبر 2022، افزایش 168.4 میلیارد درهم.به صورت م