موسسه نوآوری فناوری از ایستگاه زمینی نوری کوانتومی ابوظبی برای ارتباطات جهانی فوق‌ایمن رونمایی کرد

موسسه نوآوری فناوری از ایستگاه زمینی نوری کوانتومی ابوظبی برای ارتباطات جهانی فوق‌ایمن رونمایی کرد
موسسه نوآوری فناوری (TII)، یک مرکز تحقیقات علمی پیشرو در جهان و ستون تحقیقات کاربردی شورای تحقیقات فناوری پیشرفته ابوظبی (ATRC)، امروز از افتتاح ایستگاه زمینی کوانتومی نوری ابوظبی (ADQOGS) خبر داد. تاسیسات پیشرفته، اولین در جهان عرب و بزرگترین در منطقه MENA به توسعه ارتباطات نوری فضای آزاد اختصاص دا