امارات به عنوان نایب رئیس کمیته بین دولتی یونسکو برای حفاظت و ترویج تنوع متون فرهنگی انتخاب شد

امارات به عنوان نایب رئیس کمیته بین دولتی یونسکو برای حفاظت و ترویج تنوع متون فرهنگی انتخاب شد
امارات متحده عربی به عنوان نایب رئیس کمیته بین دولتی یونسکو (IGC) برای حفاظت و ارتقای تنوع بیان فرهنگی برای سال 2025 انتخاب شد.این انتصاب از کمک های امارات متحده عربی به تنوع فرهنگی و نقش آن در پرورش ملیله چند فرهنگی و متمدن چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی قدردانی می کند.این انتصاب در هفدهمین ن