کمیته ایمنی گاز، اداره شهرداری و حمل و نقل ابوظبی، پروتکل های ایمنی سیلندر گاز را برای سایت های ساختمانی امارات تنظیم کرد

کمیته ایمنی گاز، اداره شهرداری و حمل و نقل ابوظبی، پروتکل های ایمنی سیلندر گاز را برای سایت های ساختمانی امارات تنظیم کرد
کمیته ایمنی گاز به عنوان بخشی از تعهد خود به رعایت بالاترین استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی در سایت های ساخت و ساز و تضمین ایمنی آتش سوزی، با همکاری اداره شهرداری ها و حمل و نقل ابوظبی (DMT)، بخشنامه ای برای استفاده ایمن از سیلندرهای گاز در سایت های ساختمانی صادر کرده است.کمیته ایمنی گاز در پاسخ