وزارت کشور اولین کمپین ترافیکی یکپارچه را برای سال 2024 راه اندازی کرد

وزارت کشور اولین کمپین ترافیکی یکپارچه را برای سال 2024 راه اندازی کرد
ابوظبی، 2 ژانویه 2024 (وام) -- وزارت کشور، از طریق شورای ترافیک فدرال، کمپین ترافیکی یکپارچه خود را برای سال 2024 با موضوع "سواری ایمن برای کاربران دوچرخه" آغاز کرده است.هدف اصلی بالا بردن آگاهی از ترافیک در میان کاربران دوچرخه است که بر لزوم رعایت دستورالعمل ها و پیروی از دستورالعمل های ایمنی ترافی