وزارت بهداشت و حمایت از جامعه اعتبار جهانی در چابکی سازمانی را به دست آورده است

وزارت بهداشت و حمایت از جامعه اعتبار جهانی در چابکی سازمانی را به دست آورده است
ابوظبی، 29 دسامبر 2023 (وام) – وزارت بهداشت و پیشگیری گواهینامه اعتبار جهانی برای مدل بین المللی چابکی تجاری را از موسسه بین المللی چابکی تجاری (TIBAI) دریافت کرده است.این شناخت نشان دهنده کارایی سیستم بهداشتی امارات متحده عربی و ظرفیت نهادی آن برای انعطاف و چابکی است و همچنین مهارت MoHAP را در پاسخ