شهرداری شهر ابوظبی "قهرمانی جمع آوری زباله" را برگزار می کند

شهرداری شهر ابوظبی
شهرداری شهر ابوظبی، با همکاری مرکز شهرداری شاهما و به عنوان بخشی از طرح "شهر من زیباتر است"، میزبان مسابقات قهرمانی جمع آوری زباله "شاهما برای پایداری" در پارک 9 در ساحل خلیج یاس بود.این رویداد با هدف الهام بخشیدن به اعضای جامعه و شرکا برای ارتقای پاکیزگی محیطی، حفظ زیبایی شهر، حفاظت از سلامت عمومی