«ترندز» به عنوان هیئت مشورتی آکادمی امارات برای هویت و شهروندی منصوب شد

«ترندز» به عنوان هیئت مشورتی آکادمی امارات برای هویت و شهروندی منصوب شد
اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرک و امنیت بنادر، دکتر محمد عبدالله العلی، مدیر عامل تحقیقات و مشاوره گرایش ها را به عنوان عضو هیئت مشورتی آکادمی هویت و شهروندی امارات منصوب کرده است.در نامه انتصاب آمده است که این تصمیم تجربه و مشارکت دکتر علی در آموزش و آموزش را به رسمیت می شناسد. این سازمان از همکاری