CEPA باعث رونق و رشد پایدار برای امارات و هند می شود

CEPA باعث رونق و رشد پایدار برای امارات و هند می شود
همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری بین امارات متحده عربی و هند نشان دهنده مدلی برای همکاری های سازنده بین المللی برای تحریک سرمایه گذاری ها و تجارت دوجانبه است. این امر در توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) بین دو کشور به اوج خود رسید و به ایجاد فرصت های بیشتر برای رشد متقابل پایدار در اقتصا