خدمات پلیس لندن کانادا: چالش SWAT امارات فرصتی برای رویارویی با تیم های SWAT نخبه جهان است

خدمات پلیس لندن کانادا: چالش SWAT امارات فرصتی برای رویارویی با تیم های SWAT نخبه جهان است
ناظر اسکات گیلفورد از خدمات پلیس لندن کانادا، رئیس بخش لباس متحدالشکل، بر اهمیت چالش SWAT امارات به عنوان فرصتی برای تمرین در کنار نخبگان جهان و رقابت با آنها تاکید کرد.وی خاطرنشان کرد که تعامل با این تیم های سطح بالا به شناسایی زمینه های بهبود کمک می کند و انگیزه آنها را برای دستیابی و فراتر از سط