العلما در نشست پنجاه و چهارمین مجمع جهانی اقتصاد گفت که هوش مصنوعی نیروی محرکه و موتور آینده است

العلما در نشست پنجاه و چهارمین مجمع جهانی اقتصاد گفت که هوش مصنوعی نیروی محرکه و موتور آینده است
داووس، 16 ژانویه 2024 (وام) -- عمر بن سلطان العلما، وزیر دولت در امور هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کاربردهای کار از راه دور، تاکید کرد که رشد سریع مشاهده شده در بازار جهانی هوش مصنوعی مولد نشان دهنده این است که هوش مصنوعی نیروی محرکه و موتور آینده است.وی خاطرنشان کرد که رهبری امارات بیش از دو دهه اس