MBRGI در مورد چشم انداز گسترش تلاش های بشردوستانه مشترک با UNHCR بحث می کند

MBRGI در مورد چشم انداز گسترش تلاش های بشردوستانه مشترک با UNHCR بحث می کند
ابتکارات جهانی محمد بن راشد آل مکتوم (MBRGI) فرصت های همکاری بیشتر را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) مورد بحث قرار داد.و همچنین چشم انداز کار مشترک برای کمک به بسیج تلاش های بین المللی برای کمک به افراد آواره اجباری و جوامع میزبان آنها، تامین نیازهای ضروری آنها برای یک زندگی ایم