وزارت منابع انسانی و بومی سازی بیش از 51 میلیون فرآیند ارتباطی با مشتریان را در سال 2023 گزارش می دهد

وزارت منابع انسانی و بومی سازی بیش از 51 میلیون فرآیند ارتباطی با مشتریان را در سال 2023 گزارش می دهد
دبی، 30 ژانویه 2024 (وام) --وزارت منابع انسانی و بومی سازی(MoHRE) بیش از 51 میلیون فرآیند ارتباطی با مشتریان خود را از طریق سیستم ارتباطی خود "توسل" در سال 2023 گزارش کرد که در مقایسه با سال 2022 که حدود 31 میلیون فرآیند گزارش شده بود، تقریباً 65 درصد افزایش داشت.سیستم ارتباطی وزارتخانه «توسل» 14 کا