ابوظبی میزبان کنفرانس بین المللی سند جهانی برادری انسانی است

ابوظبی میزبان کنفرانس بین المللی سند جهانی برادری انسانی است
ابوظبی، 31 ژانویه 2024 – پژوهشی و مشاوره گرایش‌ها با همکاری بستر دانشگاهی مطالعات اسلام، میزبان چهارمین کنفرانس بین‌المللی «پلوریل» است.این رویداد مهم با مشارکت وزارت مدارا و همزیستی همزمان با پنجمین سالگرد «سند برادری انسانی برای صلح و همزیستی جهانی» و روز جهانی برادری انسانی برگزار می‌شود.از چهارم