CBUAE پنجمین گروه از گواهینامه اجرایی را برای متخصصان نظارت مبتنی بر ریسک راه اندازی کرد

ابوظبی، 5 فوریه 2024 (وام) -- بانک مرکزی امارات (CBUAE) پنجمین دوره گواهینامه اجرایی برای متخصصان نظارت بر ریسک را راه اندازی کرد. هدف این برنامه واجد شرایط بودن و ارتقای مهارت های سرپرستان است تا آنها را قادر به شناسایی خطرات بالقوه و محدود کردن پیامدهای آنها بر سیستم مالی برای افزایش ثبات مالی و پ