گمرک دبی با 17.15 میلیون بازدیدکننده بین المللی در سال 2023 رکورد جدیدی را ثبت کرد

گمرک دبی با 17.15 میلیون بازدیدکننده بین المللی در سال 2023 رکورد جدیدی را ثبت کرد
در سال 2023، گمرک دبی 46870957 چمدان از 206396 پرواز را مدیریت کرد که به طور متوسط روزانه 128400 چمدان بود. تمرکز بر اطمینان از رضایت مسافران و افزایش تجربه آنها است.بخش عملیات مسافربری دارای بیش از 845 افسر بازرسی است که توسط 77 دستگاه بازرسی چمدان پشتیبانی می شوند. گمرک دبی همچنین نقش مهمی در رکور