گفتگوی ابوظبی به تحرک مهارت بین کشورهای فرستنده و پذیرنده در راستای چشم انداز آینده کاری می پردازد

گفتگوی ابوظبی به تحرک مهارت بین کشورهای فرستنده و پذیرنده در راستای چشم انداز آینده کاری می پردازد
دبی، 10 فوریه 2024 (وام) --  مقدمات هفتمین جلسه مشورتی وزیران ابوظبی (ADD) در روز شنبه 10 فوریه 2024 در دبی آغاز شد، زیرا مقامات ارشد وزارتخانه های کار، منابع انسانی، و اشتغال 16 کشور عضو ADD هشت جلسه کاری با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی و همچنین کارشناسان و ناظران بر