WGS24: PwC خاورمیانه در اولین نظرسنجی جهانی وزیران، آینده حکمرانی را نشان می دهد

WGS24: PwC خاورمیانه در اولین نظرسنجی جهانی وزیران، آینده حکمرانی را نشان می دهد
PwC خاورمیانه دیروز در اجلاس جهانی دولت‌ها (WGS) 2024، نظرسنجی جهانی وزیران را معرفی کرد و دیدگاه‌های 50 وزیر دولت از سراسر جهان را در مورد چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی که در به حداکثر رساندن ارزش و تأثیر عمومی با آن مواجه هستند، برجسته کرد.برای بیش از یک دهه، PwC Middle East، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های