هیئتی از سازمان بین المللی توانبخشی از سازمان عالی زاید بازدید می کند و از برنامه های مراقبت و توانبخشی که ارائه می کند تمجید می کند

هیئتی از سازمان بین المللی توانبخشی از سازمان عالی زاید بازدید می کند و از برنامه های مراقبت و توانبخشی که ارائه می کند تمجید می کند
هیئتی از Rehabilitation International (RI)، یک سازمان و شبکه جهانی که به افراد با عزم قدرت می بخشد و راه حل های پایداری را برای دستیابی به جامعه ای فراگیر برای آنها ارائه می دهد، از مراقبت و توانبخشی ارائه شده به دسته های مختلف افراد با اراده در امارات قدردانی کرد. به ویژه از طریق برنامه ها، ابتکار