گزارش مهار سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تجارت محرک در جریان MC13 در ابوظبی راه اندازی شد

گزارش مهار سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تجارت محرک در جریان MC13 در ابوظبی راه اندازی شد
دکتر ثانی بن احمد آل زیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، گزارش جدیدی در مورد اهمیت مهار سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تغییر زیرساخت ها و فرآیندهای تجاری در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ابوظبی ارائه کرده است.این گزارش با عنوان «سرمایه‌گذاری در رشد تجارت جهانی: مهار سرمایه‌گذاری مستقیم