مسجد جامع شیخ زاید در سال 2023 شاهد افزایش 70 درصدی بازدیدکنندگان است

مسجد جامع شیخ زاید در سال 2023 شاهد افزایش 70 درصدی بازدیدکنندگان است
مرکز مسجد جامع شیخ زاید (SZGMC) از زمان آغاز به کار، پیام فرهنگی مسجد مبنی بر مدارا و ایجاد پل های نزدیک شدن و گفتگو بین فرهنگ های جهان را تبلیغ می کند. مسجد علاوه بر نقشی که به عنوان مرکز جهانی مناسک دینی دارد، به مرکزی برای مدارا و ارتباط فرهنگی و تمدنی با فرهنگ های مختلف جهان تبدیل شده است.در سا