کنفرانس آموزشی TRENDS سیاست های آموزشی را برای حفاظت از هویت ملی توصیه می کند

کنفرانس آموزشی TRENDS سیاست های آموزشی را برای حفاظت از هویت ملی توصیه می کند
ابوظبی، 7 مارس 2024 (وام) -- شرکت کنندگان در دومین ویرایش کنفرانس آموزش بین المللی TRENDS بر نیاز به سیاست های آموزشی نوآورانه برای حفظ هویت و حمایت از رفتار مثبت جوانان تاکید کردند.در کنفرانس «آموزش و هویت در عصر دیجیتال... راهکارهای پیشنهادی برای حفظ هویت و شکل دادن به رفتارهای جوانان»، همچنین در