بازدید فاطمه بنت مبارک از مقر شورای عالی مادران و کودکی در ابوظبی

بازدید فاطمه بنت مبارک از مقر شورای عالی مادران و کودکی در ابوظبی
ابوظبی، 7 مارس 2024 (وام) --خانم  فاطمه بنت مبارک رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادران و کودکی و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده و مادر ملت، به منظور بررسی دستاوردهای برنامه ها و ابتکارات شورای عالی مادران و کودکی در 20 سال گذشته، از شورای عالی مادری و کودکی بازدید کرد. در جریان بازدید،خانم