دوشنبه 10 می 2021 - 11:16:54 صبح

وزارت منابع انسانی و امارات سازی ساعات کاری کارمندان بخش خصوصی را در ماه رمضان کاهش می دهد


ابوظبی_ 10 آوریل 2021 ( وام )_ وزارت منابع انسانی و امارات سازی بخشنامه وزارتی را صادر کرده است که برای همه کارمندان شاغل در بخش خصوصی در کشور در ماه مبارک رمضان 1442 هجری روز کاری را دو ساعت کاهش می دهد ناصر بن ثانی الهاملی وزیر منابع انسانی و امارات سازی بخشنامه اجرای ماده 65 قانون فدرال شماره 08 برای سال 1980 در مورد تنظیم روابط کار را صادر کرد وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302925976

WAM/Persian