• اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/1
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/2
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/3
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/4
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/5
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/6
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/7
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/8
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/9
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/10
 • اقتصاد
  Thu 23-03-2023 09:28 AM

  رئیس منتخب COP28 سخنان افتتاحیه را در نشست وزیران آب و هوا در کپنهاگ ایراد می کند

  کپنهاگ، 20 مارس 2023 (وام) -- دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و رئیس جمهور منتخب COP28، امروز وارد دانمارک شد تا در کنار سامح شکری ریاست نشست دو روزه وزارت آب و هوای کپنهاگ را رئیس COP27 و وزیر امور خارجه مصر، و دن یورگنسن، وزیر همکاری توسعه و سیاست جهانی آب و هوای دانمارک بر عهده بگیرد..این نشست با حضور بیش از 40 وزیر دولت، اولین نشست وزرای اقلیم منتهی به COP28 است.در سرتاسر نشست وزیران آب و...
  11/11