പുതുവർഷ രാവിൽ രണ്ട് പുതിയ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി പുതുവത്സരത്തെ വരവേറ്റ് ആർഎകെ

പുതുവർഷ രാവിൽ രണ്ട് പുതിയ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി പുതുവത്സരത്തെ വരവേറ്റ് ആർഎകെ
എട്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും ഡ്രോൺ പ്രദർശനവുമായി റാസൽഖൈമ പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റു. റാസൽഖൈമയുടെ കടൽത്തീരത്ത് 4.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ആകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പുതിയ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ പിറന്നു.പുതുവത്സര പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കരിമരുന്ന് പ്രയോഗ