പങ്കാളിത്തം, സഹകരണം, ചർച്ച എന്നിവയിലൂടെ സമാധാനം, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ 2024-നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ

പങ്കാളിത്തം, സഹകരണം, ചർച്ച എന്നിവയിലൂടെ സമാധാനം, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ 2024-നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അതിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബഹുമുഖ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുകയും അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണം വളർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മേഖലയിലും അതിനപ്പുറവും സമാധാനം, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ 2024