2023-ൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവായി യുഎഇയുടെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറുകൾ

യുഎഇയുടെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ പദ്ധതി (സിഇപിഎ) 2023-ൽ മികച്ച വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി അൽ സെയൂദി പറഞ്ഞു, മൂന്ന് കരാറുകൾ നടപ്പാക്കുകയും, രണ്ടെണ്ണം ഒപ്പുവെയ്ക്കുകയും, കൂടാതെ നാലെണ്ണത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ സിഇപിഎ പങ്കാളികളുടെ ആ