2023-ൽ 7.8 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന കൈവരിച്ച് ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ

2023-ൽ 7.8 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന കൈവരിച്ച് ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ
2023-ൽ 7.885 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹത്തിന്റെ (2.16 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) എക്കാലത്തെയും വിൽപ്പന റെക്കോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ പുതുവത്സരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്, ഇത് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 24.39 ശതമാനം വർദ്ധനയും 2019-ൽ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 6.40 ശതമാനം വർദ്ധനവും രേഖപ്പെടുത്തുന