ഹെവി വെഹിക്കിൾ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ 98% പാലിക്കുന്നതായി ആർടിഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

ഹെവി വെഹിക്കിൾ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ 98% പാലിക്കുന്നതായി ആർടിഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 3,(WAM)--ദുബായിലെ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ‌ടി‌എ) വാണിജ്യ ഗതാഗത സ്ഥാപനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രക്കുകളും ഹെവി വാഹനങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരെ, അവയുടെ എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതിന് പ്രശംസിച്ചു. ഈ പ്രതിബദ്