ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സംഭരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ദേവ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 7,(WAM)--ശുദ്ധവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സൗരോർജ്ജത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ദിശയുടെ വെളിച്ചത്ത