നവംബറിൽ എയർ കാർഗോ ഡിമാൻഡ് 8.3% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി: ഐഎടിഎ റിപ്പോർട്ട്

നവംബറിൽ എയർ കാർഗോ ഡിമാൻഡ് 8.3% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി: ഐഎടിഎ റിപ്പോർട്ട്
ഇൻറർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (ഐഎടിഎ) 2023 നവംബറിലെ ആഗോള എയർ കാർഗോ വിപണികളുടെ ഡാറ്റ പുറത്തിറക്കി, ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാർഷിക വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.കാർഗോ ടൺ-കിലോമീറ്ററിൽ (സിടികെ) അളക്കുന്ന എയർ കാർഗോയുടെ ആഗോള ഡിമാൻഡ് 2022 നവംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 8.3 ശതമാനം വർധിച